Biznes Lifestyle

Zatrudnianie obcokrajowców, a obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie-zdrowotne

Podejmując pracę na terytorium Polski jesteśmy zobowiązani do opłacenia z naszego wynagrodzenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy pracownicy z zagranicy również są objęci tym obowiązkiem? Wyjaśniamy kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kontekście zatrudnienia obcokrajowców.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

 • pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby z nimi współpracujące;
 • osoby wykonujące pracę w oparciu o umowę agencyjną lub umowę-zlecenie.

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS i opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na pracodawcy lub zleceniodawcy, w zależności od rodzaju podpisanej umowy. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do uregulowania tych formalności samodzielnie.

reklama

Dodatkowo obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, czyli:

 • rolnicy lub ich domownicy oraz pomocnicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • osoby korzystające z „Ulgi na start” oraz osoby z nimi współpracujące;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług zwanej umową uaktywniającą;
 • osoby duchowne;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także kółek rolniczych bądź członkowie ich rodzin;
 • osoby, które pobierają świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
 • osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracujących cudzoziemców

Cudzoziemcy pracujący na terytorium Polski podlegają tym samym zasadom w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy cudzoziemiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczenia oraz opłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno pracowników z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i pracowników pochodzących z państw trzecich.

Obowiązek ten dotyczy także cudzoziemców, którzy na terenie Polski zarejestrowali i prowadzą działalność gospodarczą. 

Kiedy cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

W zakresie zwolnienia z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zastosowano ujednolicone przepisy dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi cudzoziemiec zatrudniony w Polsce nie podlega polskim ubezpieczeniom społecznym w sytuacji, gdy równolegle z zatrudnieniem w polskim przedsiębiorstwie wykonuje pracę w państwie swojego zamieszkania. Wtedy podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu jedynie w swoim kraju, a zagraniczny pracodawca ma obowiązek zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie oraz wystąpić o zgodę na zwolnienie z obowiązku ubezpieczeniowego. Takie same zasady dotyczą pracowników z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

źródło: https://sawickiwspolnicy.pl/

Może Cię zainteresować