Biznes Lifestyle

Czy możliwe jest przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

decyzja-srodowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna, jeśli inwestycja zostaje zakwalifikowana jako przedsięwzięcie, które może zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rozwój inwestycji wymusza czasem na przedsiębiorcy konieczność przeniesienia uzyskanej decyzji na drugi podmiot. Czy prawo przewiduje taką możliwość? Czy scedować trzeba wszystkie warunki, czy można wyłącznie część?

Czy można przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z jednego przedsiębiorcy na drugiego?

Zgodnie z polskim prawem, przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jednego przedsiębiorcy na drugiego jest możliwe. Takie rozwiązanie przewiduje obowiązujący od 20 lipca 2010 r. artykuł 72a ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie […].

Żeby przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach doszło do skutku, do wniosku o należy dołączyć:

reklama

·        zgodę podmiotu, na którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwalającą na jej przeniesienie na rzecz innego przedsiębiorcy,

·        oświadczenie przedsiębiorcy, na którego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma zostać przeniesiona, o przyjęciu zawartych w niej warunków,

·        dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 105 zł, a także 17 zł, jeśli w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik.

Postępowanie administracyjne dotyczące przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach najczęściej przebiega dosyć szybko. A to za sprawą uznania, że jego stronami są podmioty, między którymi ma dojść do przeniesienia.

Częściowe przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czy jest możliwe?

Zgodnie z art. 72a Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i […] przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz drugiego podmiotu jest możliwe, jeśli przyjmuje on warunki w niej zawarte. Czy przedsiębiorca może jednak przyjąć jedynie część warunków

Zgodnie ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest to dopuszczalne. Trzeba jednak spełnić określone przesłanki, które wynikają ze specyficznego charakteru decyzji środowiskowej.

Żeby częściowe przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach było dopuszczalne, musi zaistnieć:

·        możliwość fizycznego i przestrzennego wyodrębnienia części przedsięwzięcia, tak aby poszczególne części mogły być realizowane oddzielnie przez dwa podmioty, na podstawie odrębnych pozwoleń, które każdy z podmiotów uzyskał w toku postępowania inwestycyjnego,

·        możliwość samodzielnego funkcjonowania wyodrębnionych części – w zgodzie ze swoim przeznaczeniem.

Wśród wymogów Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wymienia również zakaz zmiany warunków, które zostały określone w pierwotnej decyzji. Co więcej, jeśli podmioty nie mogą precyzyjnie podzielić między siebie obowiązków wynikających z wyodrębnienia części przedsięwzięcia, wówczas decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie można przenieść w części.

Należy jednak pamiętać, że stanowiska czy interpretacje nie są wiążące. 

O tym czy decyzje można przenieść w całość czy w części ostatecznie decyduje organ wydający decyzje środowiskową (prezydent, burmistrz czy wójt). 

Każda inwestycja traktowana i analizowana jest przez organ indywidualnie, zatem decyzja o jej przeniesieniu w całości lub w częsci jest indywidualna.

Chcąc uzyskać konkretną informację, czy w danej sytuacji będzie możliwe przeniesienie całości lub części decyzji, należy zwrócić się z prośbą bezpośrednio do właściwego organu do wydania decyzji w danej sprawie (prezydenta, burmistrza lub wójta).

źródło: ekomeritum.pl

Może Cię zainteresować